Get Adobe Flash player

Dowożenie uczniów

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Podstawa prawna:

 • Art.32 ust. 6 i art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024r., poz. 737).

     Gmina zapewnia uczniom niepełnosprawnym bezpłatny przewóz i opiekę podczas przewozu lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice) :

 • niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 przewóz do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
 • uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127, przewóz do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
 • dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, przewóz do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 1. 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna;
 2. 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 1. I.ZASADY ZGŁASZANIA WNIOSKU W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA

 1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu dla dziecka niepełnosprawnego lub o zwrot kosztów przejazdu, przysługuje rodzicom dziecka lub opiekunom prawnym.
  1. W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego przez gminę od dnia 1 września 2024r., wniosek należy złożyć do dnia 26 lipca 2024r.
  2. W przypadku dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodziców (zwrot kosztów przejazdu) wniosek należy złożyć do dnia 10 sierpnia 2024r.
  3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołbaskowie, Kołbaskowo 106.
  4. Dla wniosków złożonych w trakcie roku szkolnego realizacja dowozu będzie możliwa w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

 1. II.WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka – załącznik nr 1
 • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego – załącznik nr 2
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Kserokopia skierowania dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych)
 • Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w danym roku szkolnym wychowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki
 1. III.OPŁATA ZA PRZYJĘCIE WNIOSKU

 

Nie dotyczy.

 1. IV.TERMIN ODPOWIEDZI

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 1. V.INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Kołbaskowie, Kołbaskowo 103 lub pod nr tel. 91 311 97 33