Get Adobe Flash player

O Nas

O nas

     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, realizującą zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbaskowo.  Od 1 stycznia 2017r. działamy jako centrum usług wspólnych.
     Pracą Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół kieruje dyrektor, który zarządza całością zadań, przy ścisłej współpracy z dyrektorami obsługiwanych jednostek.

Zakres działania
1. Przedmiot działalności ZEAS w zakresie obsługi finansowo-księgowej ZEAS i jednostek obsługiwanych, obejmuje:
1)    zapewnienie obsługi finansowo-księgowej  ZEAS i jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi jednostek budżetowych,
2)    określenie zasad (polityki) rachunkowości,
3)    organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej jednostek obsługiwanych,
4)    bieżące monitorowanie realizacji planu finansowego,
5)    bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,
6)    sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych oraz innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
7)    sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń pracowników obsługiwanych jednostek,
8)    naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
9)    naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
10)    obsługa Funduszu Świadczeń Socjalnych,
11)    ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
12)    rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela,
13)     sporządzanie informacji, deklaracji PFRON,
14)    prowadzenie ewidencji umorzenia środków trwałych,
15)    rozliczanie inwentaryzacji,
16)    gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej oraz pozostałej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przedmiot działalności ZEAS  w  zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej ZEAS  i jednostek obsługiwanych, obejmuje:
1)    prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
2)    aktualizacja bazy danych Systemu Informacji Oświatowej,
3)    sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i rzetelnością sporządzanych przez jednostki informacji liczbowych i zestawień,
4)    sporządzanie kalkulacji skutków finansowych określonych zadań w zakresie oświaty,
5)    współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizowanych zadań.

3. Przedmiot działalności ZEAS w zakresie innych zadań ZEAS i jednostek obsługiwanych, obejmuje:
1)    prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
2)    obsługa finansowa dowożenia uczniów do szkół,
3)    organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych,
4)    prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania nauczycieli,
5)    prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego,
6)    planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych,
7)    weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
8)    obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
9)    prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora placówki oświatowej,
10)    prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Kołbaskowo,
11)    ustalanie wysokości i rozliczenie finansowe dotacji celowych bieżących z zakresu oświaty i wychowania, udzielanych z budżetu gminy,
12)    koordynowanie funkcjonowania oraz nadzór nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
13)    kontrola merytoryczna działalności publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
14)    przygotowanie dokumentacji dotyczącej zadań zleconych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie oświaty oraz nadzorowanie realizacji tych zadań i kontrolowanie wykorzystania przyznanych na te zadania środków z budżetu gminy,
15)    sprawdzanie realizacji obowiązku szkolnego,
16)    przekazywanie administratorowi gminnej strony internetowej oraz redaktorowi gazetki gminnej informacji dotyczących oświaty na terenie gminy.

         Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  w Kołbaskowie jako jednostka obsługująca prowadzi obsługę finansowo-księgową jednostek obsługiwanych w ramach środków określonych planem finansowym nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami  określonymi w planach finansowych poszczególnych placówek.