Get Adobe Flash player

Młodociani

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1943)

Wymagane dokumenty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego

 

Załączniki:

 1. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (kopia).
 2. Dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu (kopia) albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.

 

Ponadto w związku z treścią art.70b ust.11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pracodawca jest zobowiązany na podstawie art.37 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016r., poz.1808) do przedłożenia dodatkowych dokumentów:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

 

Informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do:

 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz.311),
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 312).

Opłaty:

 

Bez opłaty

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Gminy

Kołbaskowo 106

Tel. 91 311 95 10

Termin składania dokumentów:

3 miesiące od zdania przez młodocianego egzaminu.

Termin rozpatrzenia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Kołbaskowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy.

Uwagi i dodatkowe informacje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie przyznaje Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

 

Podstawa prawna:

 • Art.70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2016r., poz.1943),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz.232),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010r. Nr 244, poz.1626 ze zm.)

 

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 232) pracodawca zawiadamia Wójta Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu Pracy.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

 

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. Oświadczenie ( sprawozdanie finansowe)
 5. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem