Get Adobe Flash player

Młodociani

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO

     Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków

   Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.996)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626),
 4. Ustawa z dnia 7 kwietni 2017r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r., poz. 935)
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018r. poz.362)
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, s.1)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz.311)

Uwaga

   Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014r. poz. 232) o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Kołbaskowo, pracodawca zawiadamia Wójta Gminy Kołbaskowo, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem także izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

     Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, s.1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 1. w przypadku nauki zawodu przy okresie wynoszącym 36 miesięcy - do 8081,00 zł

(jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w   wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),

 1. przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) –254,00 zł.

   W przypadku, gdy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Termin składania wniosków

     Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,
 • kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Kołbaskowie

72-001 Kołbaskowo 106

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem postepowania administracyjnego – załatwienie sprawy wymaga wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Kołbaskowo w terminie 14   dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołbaskowie.  

Załączniki do pobrania

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minims
 3. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis
 4. Oświadczenie (sprawozdanie finansowe)
 5. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem