Get Adobe Flash player

Młodociani

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021r., poz.1082 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz.2000),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018r., poz. 2010 ze zm.)
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019r., poz.391),
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021r., poz.743 ze zm.),
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, s.1),
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013r., s.9),
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r., poz.1543),
 9. Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020r., poz.2159).

Uwaga

 1. Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018r., poz. 2010 ze zm.) zostali zobowiązani do poinformowania Wójta Gminy Kołbaskowo o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Kołbaskowo, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - także izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo Oświatowe, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, s.1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zgodnie z art. 122 ust. 2-3 ustawy Prawo Oświatowe:

 1. 2.wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
 2. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 3. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia,

2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi 10 0000 zł.

3. Kwoty dofinansowania określone w ust.2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

W przypadku, gdy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Termin i miejsce składania wniosku o dofinansowanie

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
 2. Wniosek zgodnie z załączonym wzorem należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołbaskowie, 72-001 Kołbaskowo 106

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo Oświatowe albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • kopie dokumentów potwierdzających skrócenie/wydłużenie okresu szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,
 • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA),
 • kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • oświadczenie wspólnika spółki cywilnej,
 • oświadczenie o obowiązku/braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego,
 • oświadczenie pracodawcy będącego/niebędącego rzemieślnikiem,
 • oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Do 60 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14    dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołbaskowie.